Godło Rzeczpospolitej Polskiej  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu 

Projekty w naszej szkole

1. Projekt pt "SUKCES ROŚNIE Z NAMI" w ramach indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych jest realizowany przez Miasto Zabrze (Lider Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W projekcie uczestniczą wszystkie zabrzańskie szkoły podstawowe. W okresie realizacji projektu w roku szkolnym 2012/2013 wsparciem zostanie objętych 1974 uczniów/uczennic klas I-III szkół podstawowych w Zabrzu.

Zakres projektu obejmuje indywidualizację procesu nauczania, polegającą na umożliwieniu korzystania z dodatkowych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów wykazujących braki, jak również rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań w następujących obszarach:
- zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji
- zajęcia dla uczniów trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- zajęcia logopedyczne i zaburzeń rozwoju mowy
- gimnastyka korekcyjna dzieci z wadami postawy
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie-teatr
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
- muzykoterapia
- zajęcia specjalistyczne ruchowe metodą integracji sensorycznej.

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 - 31.12.2013

Informacje na temat Projektu dostępne są również na stronach internetowych szkół podstawowych uczestniczących w projekcie oraz na stronie Urzędu Miasta Zabrza.

Do pobrania i wypełnienia przez rodziców:
- Opis projektu - Informacja o realizacji projektu; pdf
- Formularz zgłoszenia na zajęcia; pdf
- Deklaracja uczestnictwa; pdf
- Regulamin rekrutacji do projektu; pdf
- Zgoda na wykorzystanie wizerunku; pdf
- Oświadczenie / zgoda na przetwarzanie danych osobowych. pdf

Do przeglądania plików PDF wymagany jest bezpłatny Adobe Reader.


2. Projekt edukacyjny "Planeta bez PETA"

Do kogo skierowany? W projekcie udział biorą wszyscy uczniowie szkoły.

Cele projektu:
- zbiórka plastikowych butelek typu PET;
- udział w rywalizacji na największą ilość uzbieranych butelek PET;
- włączanie do udziału w projekcie środowiska lokalnego.

Czas trwania: od września 2012r.

Koordynator projektu w naszej szkole: Wioletta Zasada.