Godło Rzeczpospolitej Polskiej  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu 

Egzaminy zewnętrzne w naszej szkole

Co roku w naszej szkole przeprowadzane są comiesięczne próbne testy w klasach VIII szkoły podstawowej i liceum. Ponadto szkoła bierze udział w ogólnopolskich próbnych testach organizowanych przez wydawnictwa: Operon i Gazetę Wyborczą oraz Centralną Komisje Egzaminacyjną.Trzecioteścik
"Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty to coroczna akcja Operonu i Gazety Wyborczej, mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji bazujące na ocenianiu kształtującym. Operon jako pierwszy w Polsce zaproponował nauczycielom przeprowadzenie sprawdzianu już w III klasie szkoły podstawowej. Dostarcza on szkołom informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Kluczowym elementem jest stosowanie kart oceniania kształtującego, które stanowią precyzyjną informację zwrotną oraz motywują ucznia do nauki. Wyniki tego sprawdzianu mogą również pomóc w analizie postępu w nauce poszczególnych uczniów _ po zestawieniu ich z wynikami sprawdzianu po szóstej klasie. Dzięki temu można przekonać się, czy potencjał ucznia został dobrze wykorzystany."

źródło operon.plEgzamin ósmoklasisty
Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
- uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
- uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest okreœlony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
W latach 2019-2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
- języka polskiego
- matematyki
- języka obcego nowożytnego.
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
- języka polskiego
- matematyki
- języka obcego nowożytnego
- jednego przedmiotu do wyboru spoœród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ?przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.?
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
- pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
- drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
- trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ?z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ?

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ?i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.?
Egzamin maturalny
- Komunikat o dostosowaniach na egzaminie maturalnym pdf
- Komunikat o przyborach na egzaminie maturalnym pdf
Inne informacje o egzaminie maturalnym, informatory, przykladowe arkusze oraz materiały znaleźć można na stronie CKE.
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny